Nasze przedszkole

PODSTAWA PRAWNA

Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo jest niepubliczną jednostką oświatową o uprawnieniach jednostki publicznej, w rozumieniu Ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo w Lipówkach, prowadzone przez Agnieszkę Głasek, adres: ul. Krótka 9, 08-440 Pilawa.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Dyrektor Przedszkola.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura  w Siedlcach.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie – Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.